Prefixes starting with <UV>

<UV > . <UVA> . <UV> (other) .